O NÁS

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SO VZNIKOM 27.10.2021

VÝBER ZO STANOV ZDRUŽENIA

Hlavné ciele činnosti

Občania sa v občianskom združení ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU združili so spoločným záujmom:

- podporovať a vytvárať podmienky pre šírenie informácií pre občanov v Slovenskej republike v oblasti občianskych práv a základných práv a slobôd,

- podporovať a vytvárať podmienky pre zabezpečenie a rozširovanie informácií v oblasti prevencie zdravia a slobodného rozhodovania  o svojom zdraví,

- vytvárať podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti slobodného regionálneho rozvoja.

Orgánmi ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU sú:

a)  valné zhromaždenie

b)  správna rada

c)   predseda

d)  kontrolór

Zriaďovanie ďalších orgánov

V záujme realizácie špecifických programov, riešenia vybraných úloh, rozvíjania činnosti, prehlbovanie pôsobenia a podpory svojich cieľov v jednotlivých oblastiach pôsobnosti orgány združenia môžu zriaďovať ďalšie poradné orgány, pracovné komisie, odborné sekcie, expertné tímy, regionálne kancelárie a podobne.

Hospodárenie

1.   Občianske združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom podľa platných právnych noriem a smerníc.

2.   Správna rada vydá Zásady hospodárenia, obsahujúce platné právne normy SR, upravujúce túto oblasť.

3.   Zdrojmi majetku sú najmä:

a)  členské príspevky,

b)  dobrovoľné príspevky členov,

c)   dary, príspevky, granty a dotácie od fyzických a právnických osôb,

d)  dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obcí a zo štátnych fondov,

e)  sponzorské príspevky,

f)    výnosy z majetku,

g)  príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa občianskeho združenia.

MICHAL GAŠPAROVIČ

KONTROLÓR občianskeho združenia ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

občiansky aktivista, spoluorganizátor petícií a iných aktivít. Pôsobil na ústrednom orgáne štátnej správy, má skúsenosti s tvorbou zákonov a aplikáciou legislatívy. Vykonával aj funciu zástupcu starostu obce. V súčasnosti je na dôchodku. Zvolený za predsedu na zasadnutí Správnej rady dňa 03.11.2021, predtým splnomocnenec prípravného výboru občianskeho združenia. V súčasnosti bol zvolený za kontrolóra občianskeho združenia.

KDE NÁS NÁJDETE ? 

V Prievidzi na kruhovom objazde pri mimoúrovňovej križovatke od Trenčína alebo od Žiliny - smer Bojnice. Potom cca 300 metrov po ulici Hviezdoslava na pravej strane vedľa budovy LEK & MED, oproti obchodnému domu Vtáčnik. V okolí vchodu sú platené parkovacie miesta.

SÍDLO A KONTAKTNÁ ADRESA:

 ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU
Hviezdoslavova 475/3,  971 01 Prievidza

IČO: 54 126 061

Registrácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, VVS/1-900/90-62377

Sekretariát:

Email: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk

Ing. Vladimír Šimko, predseda, Mobil: 0918 112 174

BANKOVÉ SPOJENIE:

 

Tatra banka a.s.   číslo účtu: 2940117734 / 1100
IBAN: SK49 1100 0000 0029 4011 7734
Názov účtu: ZSŽaZS ( skrátený názov občianskeho združenia)

Finančný dar k realizácii cieľov je vítaný.

SK94 0900 0000 0052 0481 1895

Majiteľ účtu: ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

QR kód k realizácii platby na účet

Náklady na samotnú Púť ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A MIER NA SLOVENSKU sú minimálne. Náklady občianskeho združenia sú na prevádzku web stránky, zasielanie e-mailov a priame organizačné náklady. Finančné prostriedky sú potrebné na možnú ďalšiu propagáciu podujatia, prípadné cestovné náklady na rokovania k možnej spolupráci. Máme záujem finančne prispieť milodarom Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. 

Podľa finančných prostriedkov sa budú realizovať dalšie aktivity ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A MIER NA SLOVENSKU.

SME V KONTAKTE