ČO NIE JE  TAJNÉ, JE VEREJNÉ! ...

... HOVORIA ZÁSTANCOVIA BUDOVANIA OTVORENEJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI... FAJN.

VŠAK AJ MY TO HOVORÍME, AJ PÍŠEME. AJ TU. AJ ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY PRIPOMENIEME.

Občan Slovenska, žiadaj informácie!

občianska aktivita

Využívanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

občanmi Slovenskej republiky.

VYUŽI SVOJE PRÁVO NA INFORMÁCIE!

Jednoduchá realizácia e-mailom, v zásade nasledovne:

a)   Uvedenie adresáta – orgán verejnej správy

b)  Uvedenie skutočnosti v e-maili, že sa žiadajú informácie podľa zákona o slobode informácií

c)   Formulácia požadovaných informácií

d)  Uvedenie spôsobu odpovede na uvedenú e-mailovú adresu alebo uvedenú poštovú adresu

e)   Uvedenie mena, priezviska, bydliska žiadateľa alebo názvu organizácie a sídla právnickej osoby

f)    Zaslanie žiadosti na e-mailovú adresu adresáta. Ústredné orgány štátnej správy majú uvedenú aj samostatnú e-mailovú adresu k žiadostiam podľa zákona. Dostupné e-mailové adresy postupne uvedieme v pomôcke na web stránke.

g)  Odpoveď má byť zaslaná žiadateľovi do 8 dní podľa zákona o slobode informácií, čo je zákonná krátka doba.

Nadväznosť na aktivity občianskeho združenia

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

1. Žiadosť o informácie na Ústavný súd Slovenskej republiky

2. Žiadosť o informácie do Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

3. Žiadosť o informácie na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Zaslané na e-mail: podatelna@ustavnysud.sk

Vec:
Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).

Dovoľujeme si Vás požiadať o informáciu v spolupráci s Odbornou komisiou, v ktorej spolupracujú aj uznávaní vedci Slovenskej republiky.Informácia s otázkou:
Koľkým sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky bola podaná
"vakcína" ( experimentálny preparát) proti ochoreniu COVID-19
ku dňu podania žiadosti 23.11.2021 ?

Odpoveď žiadame zaslať e-mailom na e-mailovú adresu:
dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk

Podobná otázka bola podľa našich informácií zaslaná
aj na Ústavný súd v Českej republike.

Za vybavenie žiadosti v zákone stanovenom termíne 8 dní od doručenia
žiadosti vopred ďakujeme.

S pozdravom

Michal Gašparovič
predseda

___________________________________________

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU
Hviezdoslavova 475/3
971 01 Prievidza

 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova 2
811 05 Bratislava

Zaslané na e-mail: informacie@prezident.gov.sk

Vec:
Poskytnutie informácií
- žiadosť o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe
k informáciám č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
Žiadame vás o informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám o nasledovné informácie:

1. Koľko pracovných ciest uskutočnila pani Zuzana Čaputová v roku
2020 do zahraničia ?

2. Koľko pracovných ciest uskutočnila pani Zuzana Čaputová v roku
2020 v Slovenskej republike ?

3. Koľko pracovných ciest uskutočnila pani Zuzana Čaputová v roku
2021 do zahraničia ku dňu 20.12.2021 ?

4. Koľko pracovných ciest uskutočnila pani Zuzana Čaputová v roku
2021 v Slovenskej republike ku dňu 20.12.2021 ?

5. Ktorá fyzická osoba alebo právnická osoba je autorom marketingového sloganu
"vakcína je sloboda " v súvislosti s podávaním experimentálnych preparátov ku covid19
v Slovenskej republike ?

Spôsob sprístupnenia informácie:
e-mailom na e-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk

Za vybavenie žiadosti v termíne podľa zákona o slobode informácií vopred ďakujeme.

Sekretariát občianskeho združenia
____________________________

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU
Hviezdoslavova 475/3
Prievidza
971 01

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

Zaslané na e-mail: office@health.gov.sk

Vec:
Zmluvy medzi Slovenskou republikou a dodávateľmi "vakcín" na COVID19
- žiadosť o informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe
k informáciám č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

Žiadame Vás o informáciu podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám o nasledovné dokumenty:

Zmluvy medzi Slovenskou republikou a dodávateľmi "vakcín" na COVID19
v Slovenskej republike.

Spôsob sprístupnenia informácie:

e-mailom na e-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk

Za vybavenie žiadosti v zákone stanovenom
termíne vopred ďakujem.

Michal Gašparovič
predseda
____________________________

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU
Hviezdoslavova 475/3
Prievidza
971 01

Odpovede budú postupne zverejnené a bude k nim prerokovaný ďalší právny postup podľa našich časových možností. Podobné žiadosti o informácie môže podať každý AKTÍVNY občan Slovenskej republiky. Aktuálne sú najmä ekonomické témy, ktoré doplníme po porade so zástupcami ďalších združení. Spolupráca je rozpracovaná.

AKÉ SÚ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

K ODPOVEDIAM?

  • Odvolanie k doručenému rozhodnutiu o neposkytnutí informácie so zdôvodnením, ako aj k "fiktívnemu doručeniu informácie"
    Podľa zákona o správnom konaní
  • Postup podľa zákona o priestupkoch
  • Podanie podnetu k podozreniu zo spáchania trestného činu

Postupy k opravným prostriedkom budú doplnené.

§ 42a  Priestupok na úseku práva na prístup k informáciám
(1) Priestupku sa dopustí aj ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú osobitným predpisom,3a) alebo ten, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1659 eur a zákaz činnosti až na dva roky.

§ 326  Zneužívanie právomoci verejného činiteľa
(1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,
a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b) prekročí svoju právomoc, alebo
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

AKÉ SÚ VÝHODY PRE OBČANA?

  • Výhodou je možné konanie ku konkrétnym orgánom verejnej správy a osobám podľa súvisiacich zákonov
  • Vyvíjanie právneho "tlaku" na konkrétne osoby a orgány verejnej správy v záujme spravodlivosti
  • Zapojenie ďalších orgánov verejnej správy do konania podľa zákona o slobode informácií, ktorý je do určitej miery prvotným impulzom
  • Občania si môžu praktickou skúsenosťou s konaním k verejnej správe osvojiť svoje občianske práva v písomnej forme, ktoré môžu použiť aj v ďalšom živote

PODPORUJEME

Michal Gašparovič, Ivan Harant, Ján Doležal, Vladimír Šimko

LEN TOĽKO: Konáme, čo môžeme... a čo stíhame. 🙂

 

Michal Gašparovič

predseda občianskeho združenia

Ivan Harant

člen Správnej rady združenia

Ján Doležal

člen Správnej rady združenia

SME V KONTAKTE

Vaše údaje spracúvame v bezpečí podľa GDPR.