Petícia proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19

Prezidentka Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Petícia proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19

My podpísaní občania Slovenskej republiky, na základe petičného práva zaručeného  článkom 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej v texte „Ústava Slovenskej republiky“) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej v texte „Zákon o petičnom práve“) v znení neskorších predpisov, žiadame

Prezidentku Slovenskej republiky, Národnú radu Slovenskej republiky, Vládu Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

aby ako kompetentné orgány verejnej moci v zmysle ust. §-u 5 ods.5 Zákona o petičnom práve v zákonnej lehote túto petíciu prešetrili a prijali príslušné opatrenia vrátane uplatnenia zákonodarnej iniciatívy a iných vhodných aktivít vo veciach celospoločenského a verejného záujmu (predmet verejného alebo iného spoločného záujmu):

 1. na zabránenie očkovania – vakcinácie proti COVID-19 u detí a mládeže do veku 18 rokov,
 2. na zabránenie akejkoľvek formy diskriminácie a segregácie detí a mládeže, ako žiakov základných škôl a študentov stredných škôl z dôvodu nezaočkovania experimentálnymi vakcínami proti COVID 19,
 3. na zabezpečenie rovnoprávnosti prístupu detí a mládeže k výchove a vzdelávaniu bez ohľadu na ich zaočkovanosť experimentálnymi vakcínami proti COVID 19,
 4. na zabezpečenie absolútnej dobrovoľnosti pri rozhodovaní detí, mládeže a ich zákonných zástupcov (rodičov) o podstúpení vakcinácie experimentálnymi vakcínami proti COVID 19.

Podpisom tejto petície vyslovujeme rozhodný a zásadný nesúhlas s použitím experimentálnych vakcín proti COVID-19 na vakcináciu detí a mládeže vo veku do 18 rokov, pokiaľ k rozhodnutiu detí, mládeže a ich zákonných zástupcov o použití a aplikácii vakcíny nedôjde striktne pri dodržaní absolútnej dobrovoľnosti rozhodnutia, a to bez akýchkoľvek iných vplyvov, vrátane poskytovania akýchkoľvek benefitov pre prípad zaočkovania, vrátane akéhokoľvek podmieňovania prístupu detí a mládeže k výchove a vzdelávaniu vzhľadom na ich zaočkovanosť vakcínou proti COVID-19 a vrátane uplatňovania akýchkoľvek foriem propagandy a presviedčania o nutnosti zaočkovania vakcínou proti COVID-19, a to najmä bez vyváženého poskytovania informácií týkajúcich sa aj negatívnych a vedľajších účinkov spojených s aplikáciou vakcín proti COVID-19.

Vakcíny proti COVID-19 boli vyvinuté za obdobie v trvaní 6 až 12 mesiacov. Štandardný vývin vakcín trvá 8 – 12 rokov.  Vakcíny boli schválené podmienečne,  vzhľadom na vyhlásenú situáciu pandémie.  Je otázne, či daný proces môžeme nazvať pandémiou, a to vzhľadom na zmenu definície, ktorá nezodpovedá štandardom. Ide o tzv. experimentálnu fázu podávania vakcín. To znamená, že ide o schválený  dočasný proces použitia vakcín, ktorý v histórii  ľudstva nemá paralelu. Zároveň pri mRNA  vakcínach sme sa stretli s týmito fenoménmi:

 1. Ide o prvé použitie PEG (polyetylén glykolu) v injekcii vôbec.
 2. Ide o prvé použitie mRNA technológie vo vakcíne proti infekčnému agensu.
 3. Prvý raz v histórii boli použité predbežné, a nie definitívne údaje o účinku  a nežiaducich efektoch vakcín.
 4. Ide o prvú vakcínu, u ktorej (po jej aplikácii) nie sú uvedené jednoznačné údaje o redukcii infekcie, redukcii prenosu vírusu  a znížení úmrtnosti.
 5. Ide o prvú vakcínu s geneticky modifikovanými polynukleotidmi použitú v ľudskej populácii.
 6. Ide o prvý produkt vôbec, ktorý firma Moderna uviedla na trh.
 7. Skúsenosti z krajín, kde  boli tieto vakcíny použité vo väčšej miere ako na Slovensku ukazujú, že vakcinácia nezabraňuje šíreniu vírusu, pričom aj zavakcinovaní môžu mať ťažší priebeh ochorenia, končiaci hospitalizáciou. Dokonca, v jednej najzaočkovanejších krajín sveta, v Izraeli, premiér krajiny vyhlásil, že očkovanie problém Covidu nevyrieši a odvolal sa aj na skúsenosti z Veľkej Británie.

Pri používaní vakcín v dospelej populácii Slovenska sa za 8 mesiacov (koniec augusta 2021) vyskytlo veľmi veľa nežiaducich účinkov, z ktorých viaceré sa skončili úmrtím vakcinovaných. Za tieto nežiaduce účinky nikto (farmaceutickými firmami počínajúc) nenesie nijakú zodpovednosť.  Chceme toto u našich detí?! Vzhľadom na vyššie uvedené považujeme použitie mRNA vakcíny/vakcín u detí za absolútne kontraindikované. Vzhľadom k tomu je nevyhnutné rešpektovať absolútnu dobrovoľnosť pri rozhodovaní detí, mládeže a ich rodičov o podstúpení vakcinácie, a to pri zabezpečení komplexnej informovanosti o všetkých, aj negatívnych a nežiadúcich vedľajších účinkoch vakcín.

Je neprípustné, aby okolnosť, či žiak alebo študent je zaočkovaný proti COVID-19, bola akýmkoľvek kritériom pre určenie alebo obmedzenie jeho prístupu k výchove a vzdelávaniu.

Podľa článku 42 ods.1. Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na vzdelanie. Podľa článku 12 ods.1. Ústavy Slovenskej republiky, ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti ich právach.

Medzi základné princípy výchovy a vzdelávania podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte „Školský zákon“) – § 3 uvedeného zákona, patrí princíp rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu a princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. Taktiež je rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu dieťaťa alebo žiaka výslovne zakotvený v § 144 ods.1 písm. a/ Školského zákona. 

Medzinárodné dokumenty práva európskych spoločenstiev, ku ktorým pristúpila aj Slovenská republika a ktoré  sa dotýkajú práva na vzdelanie a rovnoprávnosti prístupu ku vzdelaniu a výchove – Dohovor o ochrane ľudských práv  a základných slobôd, ktorý v čl. 144 zakázal diskrimináciu pri  uplatňovaní garantovaných práv a v čl. 2 svojho Dodatkového protokolu poskytol ochranu aj  právu na vzdelanie, Dohovor o zákaze diskriminácie v oblasti vzdelávania (UNESCO  1960),  Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989, a tiež aj Dohovor o právach osôb so zdravotným  postihnutím, ktorý vo svojom čl. 24 zakazuje diskrimináciu vo vzdelávaní z dôvodu  zdravotného znevýhodnenia.

Petičný výbor:

predseda výboru: RNDr. Ján Baránek,
adresa pobytu Šándorova 2, 821 03 Bratislava
(poverený na zastupovanie  v styku s orgánmi verejnej moci)                                      

člen výboru: MUDr. Ján Lakota, CSc.,
adresa pobytu Bakošova 6, 841 03 Bratislava

člen výboru: Ing. Juraj Štubniak,
adresa pobytu Skorocelová 4, 821 07 Bratislava

člen výboru: Mgr. Miroslav Belička, 
adresa pobytu Povstalecká cesta 16, 974 09 Banská Bystrica

člen výboru: Richard Jaroušek, 
adresa pobytu Javorová 4, 974 09 Banská Bystrica

LINK na oficiálnu stránku je TU

Na stránke je aj dokument na stiahnutie k podpisu petície vlastnou rukou.

Seminář v PSP ČR: Vystoupení poškozeného Ing. Juraje Orsága

Biomedicínský inženýr Juraj Orság ve svém vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny popsal svou zkušenost s trvalým neurologickým poškozením po vakcinaci proti covidu-19. Juraj Orság, jeden z hrdinů dokumentu Tečkované příběhy natočeného v roce 2022 redakcí NF Svědomí národa, býval vrcholovým manažerem.Lékaři mu očkování doporučili, přestože znali jeho anamnézu, která obsahovala jasné kontraindikace. Jeho zhoršený zdravotní stav, který se projevuje častými záchvaty, byl jasně patrný i během samotného vystoupení.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Vážné potíže jsou zpět.“

Hrdina Tečkovaných příběhů Juraj Orság v novém rozhovoru.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Neuvěřitelný příběh:

Mladá sestřička konala v dobré víře a skončila se zničeným zdravím

Námestie Ľudovíta Štúra v Trenčíne, podujatie združenia za slobodu...

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

SME V KONTAKTE 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru. Zásady spracúvania osobných údajov