Postupy na základných a materských školách v okrese Prievidza – oznámenie prokuratúre

Ďalší list sa nám dostal do rúk, tak zverejňujeme znovu ako pozitívny príklad občianskeho konania…

Okresná prokuratúra Prievidza, M. Mišíka 22, 971 34 Prievidza 1

V Prievidzi 19.09.2021                                                                                    Evidenčné číslo: KC-06092021

Vec: Postupy na základných a materských školách v okrese Prievidza – mestá Prievidza,  Handlová, Bojnice, Nováky a obec Lehota pod Vtáčnikom

– oznámenie skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu

          V nadväznosti na podnety zaslané na okresné  prokuratúry v roku 2020 v rámci občianskej iniciatívy Občania Slovenskej republiky za právny štát,  venujeme sa sledovaniu postupov verejných činiteľov v Slovenskej republike so zameraním na dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky s prihliadnutím na Ústavu Slovenskej republiky, Listinu základných práv a slobôd, ako aj na ďalšie medzinárodné právne predpisy.

          Podľa § 196 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto podaním oznamujeme skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestných činov neznámymi osobami, podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, najmä nasvedčujúce spáchaniu trestného činu podľa § 192 Nátlak a podľa § 424a Apartheid a diskriminácia skupiny osôb.

          Podľa medializovaných informácií z televíznych médií a na internetových médiách, videí na Youtube, informácií na stretnutí s Dr. René Balákom, PhD. bioetikom, dňa 10.08.2021 v obci Lehota pod Vtáčnikom,  osobných skúseností z rozhovorov s občanmi na podujatí „ Zapáľme sviečky pri Nitrici za slobodu“  konaného dňa 27.08.2021 pri Kolibe Solec,  ako aj na podujatí „ Zapáľme sviečky na Námestí slobody v Prievidzi ! Sloboda“ , konanom dňa 14.09.2021 v Prievidzi,  dochádza na základných a na materských školách v okrese Prievidza k nasledovným skutočnostiam:

1. Požadovanie povinného zakrytia horných dýchacích ciest u žiakov materských a základných škôl, učiteľov a rodičov. Prekrytie horných dýchacích ciest detí materskej školy v Lehote pod Vtáčnikom osobne videl na ulici Ing. Vladimír Šimko v jarnom mesiaci 2021.

2. Požadovanie preukazovania testovania na COVID 19 alebo aj možné testovanie na ochorenie COVID 19 na školách

3. Vyvíjanie nátlaku na tzv. očkovanie,  aplikáciu chemickej látky do tela z dôvodu COVID 19

Tzv. vakcínu na COVID 19 považujeme za chemickú látku bez verejne známeho presného a jednoznačného úplného zloženia a objektívnych možných vedľajších účinkov vrátane usmrtenia osôb po jej podaní. Je dôvodné podozrenie, že je porušovaný Norimberský kódex.

Verím, že bude dosť jednotlivcov, ktorí prebudia morálne svedomie národa – René Balák

Podrobnejšie informácie sú uvedené aj v Petícii proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19, ktorú prikladáme v prílohe tohto oznámenia skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu.

Predsedom petičného výboru uvedenej petície je RNDr. Ján Baránek, poverený na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci. RNDr. Ján Baránek sa verejne vyjadruje k témam občianskych práv v Slovenskej republike, ktorý osobne predložil návrhy na prijatie systémových opatrení predsedovi vlády SR Ing. Eduardovi Hegerovi. Vo svojich videách sa vyjadruje už aj o fašizme v Slovenskej republike v súvislosti s porušovaním Listiny základných práv a slobôd a Ústavy Slovenskej republiky.

Podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach v znení dodatkových protokolov

Článok 3 Zákaz mučenia

Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Nútenie zdravého človeka používať ochranu úst a nosa, tzv. rúško“ je možné právne považovať za mučenie.

Používanie ochrany úst a nosa považujeme za primerané a potrebné pre zdravotnícky personál a pomocný zdravotnícky personál, pre chorých ľudí s koronavírusom pre možné zabránenie rozširovania vírusov.

Ako dobrovoľná je možná primeraná ochrana pred vírusmi pre rizikové skupiny, ako sú onkologickí pacienti, ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabeticky chorí ľudia, ľudia o chorením dýchacích ciest, starší ľudia a iní ľudia, ktorí majú záujem sa takto dobrovoľne chrániť. Podľa príslušnej STN EN 149 +A1 je ochrana pred vírusmi v kvalite FFP3.

Podľa § 13 zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov:

(1) Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

(2) V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti .

          Týmto podaním žiadame o dôsledné prešetrenie vyššie uvedených podozrivých okolností orgánmi činnými v trestnom konaní a vyvodenie záverov v súlade s Trestným poriadkom.

          Vzhľadom na závažnosť pomenovanej protispoločenskej činnosti, žiadame o dôsledné vykonávanie dozoru prokurátora podľa platných právnych predpisov vo všetkých štádiách vyšetrovania.

          Týmto vyhlasujeme, že si nie sme vedomí uvedenia akýchkoľvek nepravdivých údajov v tomto podaní a zároveň žiadame o potvrdenie prijatia trestného oznámenia a tiež o to, aby sme boli včas informovaní o prijatých opatrenia a výsledkoch šetrenia vo veci.

Prílohy: 2 x

1. Národný inšpektorát práce Slovenskej republiky – ZDROJ: https://www.ip.gov.sk/ menu Koronavírus INFORMÁCIE, článok:

Zamestnávateľ a očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovného práva – 3 strany

2. Petícia proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19 – 3 strany

Na vedomie:

Vážený pán Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., generálny prokurátor SR, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1

Vážený pán RNDr. Ján Baránek, splnomocnenec prípravného výboru, občianske združenie Nádej a Sloboda a predseda petičného výboru Petície proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19

Seminář v PSP ČR: Vystoupení poškozeného Ing. Juraje Orsága

Biomedicínský inženýr Juraj Orság ve svém vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny popsal svou zkušenost s trvalým neurologickým poškozením po vakcinaci proti covidu-19. Juraj Orság, jeden z hrdinů dokumentu Tečkované příběhy natočeného v roce 2022 redakcí NF Svědomí národa, býval vrcholovým manažerem.Lékaři mu očkování doporučili, přestože znali jeho anamnézu, která obsahovala jasné kontraindikace. Jeho zhoršený zdravotní stav, který se projevuje častými záchvaty, byl jasně patrný i během samotného vystoupení.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Vážné potíže jsou zpět.“

Hrdina Tečkovaných příběhů Juraj Orság v novém rozhovoru.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Neuvěřitelný příběh:

Mladá sestřička konala v dobré víře a skončila se zničeným zdravím

Námestie Ľudovíta Štúra v Trenčíne, podujatie združenia za slobodu...

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

SME V KONTAKTE 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru. Zásady spracúvania osobných údajov