Príslušnosť prokuratúr v Slovenskej republike

Príslušnosť v trestnom a občianskosúdnom konaní

Príslušnosť pri vykonávaní dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy

Ako určiť príslušnosť – databáza

Príslušnosť v trestnom a občianskosúdnom konaní

Príslušnosť prokuratúry Slovenskej republiky v trestnom a občianskosúdnom konaní určuje § 46 ods. 7 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorý uvádza, že vecná a miestna príslušnosť prokurátorov sa odvíja od príslušnosti súdov. Výnimku tvorí ustanovenie § 51 spomínaného zákona, ktorý dáva možnosť generálnemu prokurátorovi a v rozsahu svojej pôsobnosti aj krajskému prokurátorovi v záujme ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu v konkrétnej veci určiť príslušnosť.

Príslušnosť pri vykonávaní dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy

Príslušnosť prokuratúry Slovenskej republiky na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy určuje § 48 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorý uvádza, že na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod krajskej prokuratúry, je príslušný generálny prokurátor a v rozsahu ním určenom ostatní prokurátori; na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod okresnej prokuratúry, je príslušný krajský prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu podriadení prokurátori a na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti ostatnými orgánmi je príslušný okresný prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu podriadení prokurátori. Miestne príslušný na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti je prokurátor tej prokuratúry, v ktorej obvode má sídlo orgán, nad ktorým sa vykonáva dozor.

Generálny prokurátor v zmysle príkazu por. č. 15/2006 (rtf 456 kB) v znení  por. č. 12/2011 (rtf 593 kB), v znení príkazu por. č. 5/2012 (rtf rtf 739 kB, Príloha rtf rtf 13 kB), určil príslušnosť prokuratúr na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod krajských prokuratúr nasledovne:

Krajská prokuratúra v Bratislave 
 • Obvodný banský úrad v Bratislave
 • Puncový úrad Slovenskej republiky
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Riaditeľstvo Slovenskej stavebnej inšpekcie
 • Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát SOI 
 • Sociálna poisťovňa, ústredie 
 • Správa finančnej kontroly Bratislava
 • Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
 • Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia so sídlom v Bratislave
 • Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
 • Letecký úrad Slovenskej republiky
 • Štátna školská správa
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 • Slovenský metrologický ústav
 • Slovenský metrologický inšpektorát
 • Štátna plavebná správa 
Krajská prokuratúra v Nitre
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia so sídlom v Nitre 
Krajská prokuratúra v Trenčíne
 • Obvodný banský úrad v Prievidzi
 • Štátna energetická inšpekcia 
Krajská prokuratúra v Žiline 
 • Poštový regulačný úrad
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia so sídlom v Žiline
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Žilina 
Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici 
 • Hlavný banský úrad
 • Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
 • Správa finančnej kontroly Zvolen
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Banská Bystrica
 • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republik 
Krajská prokuratúra v Košiciach
 • Obvodné banské úrady v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi
 • Správa finančnej kontroly Košice
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia so sídlom v Košiciach
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Košice

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.