Ako Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nekonalo podľa zákona o slobode informácií v novembri roku 2023 ?


Dňa 01. novembra 2023 občianske združenie podalo nasledovnú žiadosť o informácie na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vážená pani
JUDr. Zuzana Dolinková
ministerka
Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

Vec:

Preparáty ku COVID19 používané v októbri 2023 v Slovenskej republike
– žiadosť o informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe
k informáciám č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

Žiadame Vás o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
v znení neskorších predpisov

o slobodnom prístupe k informáciám o nasledovné informácie a dokumenty
k preparátom na COVID19, používanými na tzv. „očkovanie“ na COVID19:


1. Ktorá inštitúcia schválila používanie preparátov na COVID19 u občanov Slovenskej republiky,
ktoré sa používajú od októbra 2023 ?

2. Aká spoločnosť je výrobcom preparátov na COVID19 u občanov Slovenskej republiky,
ktoré sa používajú od októbra 2023 ?

Žiadame vás o zaslanie zmluvy s dodávateľom preparátov na COVID19 medzi dodávateľom
a organizáciou, ktorá koná v mene Slovenskej republiky.

3. Aká organizácia alebo osoba je zodpovedná za prípadné škodlivé účinky po aplikácii
preparátov na COVID19 u občanov v rámci Slovenskej republiky od októbra 2023 ?

4. Plánuje Ministerstvo zdravotníctva SR v krátkej dobe do 15.11. 2023 zorganizovať
„okrúhly stôl“ s nezávislými odborníkmi vo verejnoprávnej RTVS k nežiadúcim účinkom preparátov na COVID19
s možným poškodením zdravia a aj úmrtia osôb na následky použitých preparátov ?

5. Na základe akej odbornej štúdie sa používanie preparátov na COVID19 uviedlo na používanie
od októbra 2023 ?

6. Ktoré právne predpisy Slovenskej republiky boli dodržané pri schvaľovacom procese
na používanie preparátov na COVID19 používaných v októbri 2023 v Slovenskej republike ?

7. Žiadame zaslanie vzorového písomného súhlasu občana Slovenskej republiky
s aplikáciou preparátu na COVID19 od októbra 2023.


Spôsob sprístupnenia informácie:

e-mailom na e-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk

Za vybavenie žiadosti v zákone stanovenom
termíne a podpisom oprávnenej osoby vopred ďakujeme.

List k uvedenej problematike Vám bude zaslaný po prerokovaní v orgánoch združenia.

Podozrenie zo spáchania trestných činov naše združenie podalo v minulom období v celkovom počte viac ako 55, prebieha vyšetrovanie s výpoveďami na NAKA, ako aj na okresnom riaditeľstve policajného zboru a zaslaním písomných dokumentov vyšetrovateľovi v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.

Dokumenty boli v minulom období zaslané viacerým kompetentným osobám ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.

Viac informácií je na stránke združenia v časti články TU:::

S pozdravom

Michal Gašparovič
predseda občianskeho združenia
ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU


Na vedomie:
Ing. Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Slovenskej republiky
JUDr. Andrej Danko, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky
Doc. JUDr. Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky
MUDr. Peter Kotlár, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Ing. Pavel Ľupták, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
členovia a partneri občianskeho združenia

Vzhľadom k tomu, že občianskemu združeniu nebola doručená odpoveď podľa zákona, podalo združenie odvolanie – rozklad listom doporučene 1. triedou na Ministerstvo zdravotníctva SR:

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

E-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk

                                                                                                                      

žená pani
JUDr. Zuzana Dolinková
ministerka
Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

 V Prievidzi 29.11.2023 Evidenčné číslo: SLOBODA-03112023

Preparáty ku COVID19 používané v októbri 2023 v Slovenskej republike
– žiadosť o informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov – odvolanie – rozklad

            Dňa 01.11.2023 občianske združenie ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU podalo žiadosť na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov o slobodnom prístupe k informáciám o nasledovné informácie a dokumenty k preparátom na COVID19, používanými na tzv. „očkovanie“ na COVID19:


1. Ktorá inštitúcia schválila používanie preparátov na COVID19 u občanov Slovenskej republiky,
ktoré sa používajú od októbra 2023 ?

2. Aká spoločnosť je výrobcom preparátov na COVID19 u občanov Slovenskej republiky,
ktoré sa používajú od októbra 2023 ?

Žiadame vás o zaslanie zmluvy s dodávateľom preparátov na COVID19 medzi dodávateľom
a organizáciou, ktorá koná v mene Slovenskej republiky.

3. Aká organizácia alebo osoba je zodpovedná za prípadné škodlivé účinky po aplikácii
preparátov na COVID19 u občanov v rámci Slovenskej republiky od októbra 2023 ?

4. Plánuje Ministerstvo zdravotníctva SR v krátkej dobe do 15.11. 2023 zorganizovať
„okrúhly stôl“ s nezávislými odborníkmi vo verejnoprávnej RTVS k nežiadúcim účinkom preparátov na COVID19 s možným poškodením zdravia a aj úmrtia osôb na následky použitých preparátov ?

5. Na základe akej odbornej štúdie sa používanie preparátov na COVID19 uviedlo na používanie od októbra 2023 ?

6. Ktoré právne predpisy Slovenskej republiky boli dodržané pri schvaľovacom procese
na používanie preparátov na COVID19 používaných v októbri 2023 v Slovenskej republike ?

7. Žiadame zaslanie vzorového písomného súhlasu občana Slovenskej republiky s aplikáciou preparátu na COVID19 od októbra 2023.

Spôsob sprístupnenia informácie:

e-mailom na e-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk

Podľa § 17  odst. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

Podľa § 18 odst. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti (§ 17).

Vzhľadom k tomu, že  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zostalo vo veci našej žiadosti nečinné, preto s poukazom na citované právne ustanovenia sa má za to, že bolo vydané tzv. fiktívne rozhodnutie, ktorým sa nám odmietlo požadované informácie poskytnúť.

podávame vo veci odvolanie – rozklad,

v súlade so stanoviskom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky doručenej nášmu združeniu.

Z pohľadu plynutia lehôt to zároveň znamená, že tzv. fiktívne rozhodnutie bolo vydané 13. novembra 2023 a dňom 16.novembra 2023 sa považuje za doručené.

Podľa § 19 odst. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

            Očakávame, že budete dôsledne dodržiavať zákon č. 211/2000 Z.z.

                                                        Michal  Gašparovič, predseda                    

Dňa 07.12. 2023 bola združeniu doručená e-mailom odpoveď aj s dvomi súbormi bez odpovedí na otázky v žiadosti:

Čo dodať? Nová vláda a staré maniere Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ? Čo na to ústavní činitelia, ktorým bola žiadosť o informácie zaslaná na vedomie ?

Seminář v PSP ČR: Vystoupení poškozeného Ing. Juraje Orsága

Biomedicínský inženýr Juraj Orság ve svém vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny popsal svou zkušenost s trvalým neurologickým poškozením po vakcinaci proti covidu-19. Juraj Orság, jeden z hrdinů dokumentu Tečkované příběhy natočeného v roce 2022 redakcí NF Svědomí národa, býval vrcholovým manažerem.Lékaři mu očkování doporučili, přestože znali jeho anamnézu, která obsahovala jasné kontraindikace. Jeho zhoršený zdravotní stav, který se projevuje častými záchvaty, byl jasně patrný i během samotného vystoupení.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Vážné potíže jsou zpět.“

Hrdina Tečkovaných příběhů Juraj Orság v novém rozhovoru.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Neuvěřitelný příběh:

Mladá sestřička konala v dobré víře a skončila se zničeným zdravím

Námestie Ľudovíta Štúra v Trenčíne, podujatie združenia za slobodu...

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

SME V KONTAKTE 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru. Zásady spracúvania osobných údajov