Postupy orgánov Rozhlasu a televízie Slovenska: oznámenie generálnemu prokurátorovi SR

V deň pohrebu Dr. René Baláka, PhD. dňa 24.09. 2021 sa štyria aktivisti rozhodli podať “ symbolicky “ v tento deň oznámenie generálnemu prokurátorovi SR. Z dobre informovaných zdrojov podanie podpísali v Piešťanoch a podali na pošte v Piešťanoch ako plnenie odkazu Dr. René Baláka, PhD.

Vážený pán Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., generálny prokurátor SR, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2,           812 85 Bratislava 1

 V Piešťanoch Evidenčné číslo: KC-07092021

Vec: Postupy orgánov Rozhlasu a televízie Slovenska

– oznámenie skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu

          V nadväznosti na podnety zaslané na okresné  prokuratúry v roku 2020 v rámci občianskej iniciatívy Občania Slovenskej republiky za právny štát,  venujeme sa sledovaniu postupov verejných činiteľov v Slovenskej republike so zameraním na dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky s prihliadnutím na Ústavu Slovenskej republiky, Listinu základných práv a slobôd, ako aj na ďalšie medzinárodné právne predpisy.

          Podľa § 196 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto podaním oznamujeme skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestných činov Orgánmi Rozhlasu a televízie Slovenska,

Podľa zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 7 Orgány Rozhlasu a televízie Slovenska sú:

a) rada,

b) generálny riaditeľ,

najmä  nasvedčujúce spáchaniu trestných činov podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 326 Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ďalej nasvedčujúce spáchaniu ďalších trestných činov formou spolupáchateľstva alebo organizovanej skupiny, trestného činu podľa § 192 Nátlak a podľa § 424a Apartheid a diskriminácia skupiny osôb.

Podľa § 3 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska

(1) Rozhlas a televízia Slovenska je vysielateľom,1) ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania.

(2) Služba verejnosti v oblasti vysielania je poskytovanie programovej služby,2) ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov a divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.

(3) Programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré

a) sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti,

b) poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,

c) rozvíjajú národné povedomie a kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj občianskej a vedomostnej spoločnosti,

d) utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.

          Podľa medializovaných informácií z televíznych médií a na internetových médiách, videí na Youtube, informácií získaných na osobnom stretnutí s Dr. René Balákom, PhD. bioetikom, dňa 10.08.2021,  ktorý má dnes 24.09. 2021 pohreb v Piešťanoch, podľa osobných skúseností z rozhovorov s občanmi na podujatí „ Zapáľme sviečky pri Nitrici za slobodu“  konaného dňa 27.08.2021 pri Kolibe Solec,  ako aj na podujatí „ Zapáľme sviečky na Námestí slobody v Prievidzi ! Sloboda“ , konanom dňa 14.09.2021 v Prievidzi, ako aj z osobných stretnutí s občanmi Slovenskej republiky,  dochádza na základných školách, materských školách, stredných školách, vysokých školách,  v obchodných prevádzkach, v budovách orgánov verejnej správy a v zásade v celom verejnom živote občanov Slovenskej republiky k nasledovným skutočnostiam:

1. Požadovanie povinného zakrytia horných dýchacích ciest tzv. rúškami a respirátormi

2. Požadovanie preukazovania testovania na COVID 19 alebo aj možná príprava na testovanie na ochorenie COVID 19 v rôznych aj nezdravotníckych budovách

3. Vyvíjanie nátlaku na tzv. očkovanie,  aplikáciu chemickej látky do tela z dôvodu COVID 19

Tzv. vakcínu na COVID 19 považujeme za experimentálnu chemickú látku bez verejne známeho presného a jednoznačného úplného zloženia a objektívnych možných vedľajších účinkov vrátane usmrtenia osôb po jej podaní. Je dôvodné podozrenie, že je porušovaný Norimberský kódex.

Podrobnejšie informácie sú uvedené aj v Petícii proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19, ktorú prikladáme v prílohe tohto oznámenia skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu.

Predsedom petičného výboru uvedenej petície je RNDr. Ján Baránek, poverený na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci. RNDr. Ján Baránek sa verejne vyjadruje k témam občianskych práv v Slovenskej republike, ktorý osobne predložil návrhy na prijatie systémových opatrení predsedovi vlády SR Ing. Eduardovi Hegerovi. Vo svojich videách sa vyjadruje už aj o fašizme v Slovenskej republike v súvislosti s porušovaním Listiny základných práv a slobôd a Ústavy Slovenskej republiky.

Podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach v znení dodatkových protokolov

Článok 3

Zákaz mučenia

Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Nútenie zdravého človeka používať ochranu úst a nosa, tzv. rúško“ je možné právne považovať za mučenie.

Používanie ochrany úst a nosa považujeme za primerané a potrebné pre zdravotnícky personál a pomocný zdravotnícky personál, pre chorých ľudí s príznakmi na koronavírus pre možné zabránenie rozširovania vírusov.

Ako dobrovoľná je možná primeraná ochrana pred vírusmi pre rizikové skupiny, ako sú onkologickí pacienti, ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabeticky chorí ľudia, ľudia o chorením dýchacích ciest, starší ľudia a iní ľudia, ktorí majú záujem sa takto dobrovoľne chrániť. Podľa príslušnej STN EN 149 +A1 je ochrana pred vírusmi v kvalite FFP3.

Podrobnejšie sa aktuálnej zdravotnej situácii venuje v otvorenom liste JUDr. Peter Weis, ktorý doručil otvorený list predsedovi vlády SR Ing. Eduardovi Hegerovi.

Podľa § 13 zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov:

(1) Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

(2) V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti .

Iniciatíve HOVORME SPOLU, ktorá oslovila podľa medializovaných informácií orgány Rozhlasu a televízie Slovenska do 14.09.2021 nebola doručená písomná informácia k súhlasu na realizáciu série diskusných relácií na pôde RTVS. Iniciatíva je v médiách často znevažovaná.

Diskusia o iniciatíve „HOVORME SPOLU“

          Týmto podaním žiadame o dôsledné prešetrenie vyššie uvedených podozrivých okolností orgánmi činnými v trestnom konaní a vyvodenie záverov v súlade s Trestným poriadkom.

          Vzhľadom na závažnosť pomenovanej protispoločenskej činnosti, žiadame o dôsledné vykonávanie dozoru prokurátora podľa platných právnych predpisov vo všetkých štádiách vyšetrovania.

          Žiadame orgány činné v trestnom konaní a adresátov na vedomie o utajenie podávateľov oznámenia podľa § 62 ods. 2 Trestného poriadku  č. 301/2005. Z.z. v znení neskorších predpisov.

          Týmto vyhlasujeme, že si nie sme vedomí uvedenia akýchkoľvek nepravdivých údajov v tomto podaní a zároveň žiadame o potvrdenie prijatia trestného oznámenia a tiež o to, aby sme boli včas informovaní o prijatých opatrenia a výsledkoch šetrenia vo veci.

Prílohy: 4 x

1. Národný inšpektorát práce Slovenskej republiky – ZDROJ: https://www.ip.gov.sk/ menu Koronavírus INFORMÁCIE, článok:

Zamestnávateľ a očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovného práva – 3 strany

2. Petícia proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19 – 3 strany

3. Otvorený list JUDr. Peter Weis, advokát, Weis & Partners s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava predsedovi vlády Ing. Eduardovi Hegerovi, zo dňa 12.08. 2021

4. Otvorený list vedeniu RTVS občianskej iniciatívy HOVORME SPOLU, zo dňa 25.08.2021

Na vedomie:

1. Vážený pán RNDr. Ján Baránek, splnomocnenec prípravného výboru, občianske združenie, Nádej a Sloboda

a predseda petičného výboru Petície proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19

2. Vážený pán JUDr. Peter Weis, advokát, Weis & Partners s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava

3. Iniciatíva HOVORME SPOLU, Ladislav Matyinko a Juraj Matyinko (skupina Maduar)

4. Vážený pán MUDr. Igor Bukovský, AKV – Ambulancia klinickej výživy s.r.o. , Bosákova 7, 851 04 Bratislava

5. Rodina zosnulého Dr. René Baláka, PhD. Piešťany

Seminář v PSP ČR: Vystoupení poškozeného Ing. Juraje Orsága

Biomedicínský inženýr Juraj Orság ve svém vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny popsal svou zkušenost s trvalým neurologickým poškozením po vakcinaci proti covidu-19. Juraj Orság, jeden z hrdinů dokumentu Tečkované příběhy natočeného v roce 2022 redakcí NF Svědomí národa, býval vrcholovým manažerem.Lékaři mu očkování doporučili, přestože znali jeho anamnézu, která obsahovala jasné kontraindikace. Jeho zhoršený zdravotní stav, který se projevuje častými záchvaty, byl jasně patrný i během samotného vystoupení.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Vážné potíže jsou zpět.“

Hrdina Tečkovaných příběhů Juraj Orság v novém rozhovoru.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Neuvěřitelný příběh:

Mladá sestřička konala v dobré víře a skončila se zničeným zdravím

Námestie Ľudovíta Štúra v Trenčíne, podujatie združenia za slobodu...

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

SME V KONTAKTE 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru. Zásady spracúvania osobných údajov