Postupy orgánov Rozhlasu a televízie Slovenska: oznámenie generálnemu prokurátorovi SR

V deň pohrebu Dr. René Baláka, PhD. dňa 24.09. 2021 sa štyria aktivisti rozhodli podať “ symbolicky “ v tento deň oznámenie generálnemu prokurátorovi SR. Z dobre informovaných zdrojov podanie podpísali v Piešťanoch a podali na pošte v Piešťanoch ako plnenie odkazu Dr. René Baláka, PhD.

Vážený pán Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., generálny prokurátor SR, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2,           812 85 Bratislava 1

 V Piešťanoch Evidenčné číslo: KC-07092021

Vec: Postupy orgánov Rozhlasu a televízie Slovenska

– oznámenie skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu

          V nadväznosti na podnety zaslané na okresné  prokuratúry v roku 2020 v rámci občianskej iniciatívy Občania Slovenskej republiky za právny štát,  venujeme sa sledovaniu postupov verejných činiteľov v Slovenskej republike so zameraním na dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky s prihliadnutím na Ústavu Slovenskej republiky, Listinu základných práv a slobôd, ako aj na ďalšie medzinárodné právne predpisy.

          Podľa § 196 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto podaním oznamujeme skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestných činov Orgánmi Rozhlasu a televízie Slovenska,

Podľa zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 7 Orgány Rozhlasu a televízie Slovenska sú:

a) rada,

b) generálny riaditeľ,

najmä  nasvedčujúce spáchaniu trestných činov podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 326 Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ďalej nasvedčujúce spáchaniu ďalších trestných činov formou spolupáchateľstva alebo organizovanej skupiny, trestného činu podľa § 192 Nátlak a podľa § 424a Apartheid a diskriminácia skupiny osôb.

Podľa § 3 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska

(1) Rozhlas a televízia Slovenska je vysielateľom,1) ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania.

(2) Služba verejnosti v oblasti vysielania je poskytovanie programovej služby,2) ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov a divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.

(3) Programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré

a) sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti,

b) poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,

c) rozvíjajú národné povedomie a kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj občianskej a vedomostnej spoločnosti,

d) utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.

          Podľa medializovaných informácií z televíznych médií a na internetových médiách, videí na Youtube, informácií získaných na osobnom stretnutí s Dr. René Balákom, PhD. bioetikom, dňa 10.08.2021,  ktorý má dnes 24.09. 2021 pohreb v Piešťanoch, podľa osobných skúseností z rozhovorov s občanmi na podujatí „ Zapáľme sviečky pri Nitrici za slobodu“  konaného dňa 27.08.2021 pri Kolibe Solec,  ako aj na podujatí „ Zapáľme sviečky na Námestí slobody v Prievidzi ! Sloboda“ , konanom dňa 14.09.2021 v Prievidzi, ako aj z osobných stretnutí s občanmi Slovenskej republiky,  dochádza na základných školách, materských školách, stredných školách, vysokých školách,  v obchodných prevádzkach, v budovách orgánov verejnej správy a v zásade v celom verejnom živote občanov Slovenskej republiky k nasledovným skutočnostiam:

1. Požadovanie povinného zakrytia horných dýchacích ciest tzv. rúškami a respirátormi

2. Požadovanie preukazovania testovania na COVID 19 alebo aj možná príprava na testovanie na ochorenie COVID 19 v rôznych aj nezdravotníckych budovách

3. Vyvíjanie nátlaku na tzv. očkovanie,  aplikáciu chemickej látky do tela z dôvodu COVID 19

Tzv. vakcínu na COVID 19 považujeme za experimentálnu chemickú látku bez verejne známeho presného a jednoznačného úplného zloženia a objektívnych možných vedľajších účinkov vrátane usmrtenia osôb po jej podaní. Je dôvodné podozrenie, že je porušovaný Norimberský kódex.

Podrobnejšie informácie sú uvedené aj v Petícii proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19, ktorú prikladáme v prílohe tohto oznámenia skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu.

Predsedom petičného výboru uvedenej petície je RNDr. Ján Baránek, poverený na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci. RNDr. Ján Baránek sa verejne vyjadruje k témam občianskych práv v Slovenskej republike, ktorý osobne predložil návrhy na prijatie systémových opatrení predsedovi vlády SR Ing. Eduardovi Hegerovi. Vo svojich videách sa vyjadruje už aj o fašizme v Slovenskej republike v súvislosti s porušovaním Listiny základných práv a slobôd a Ústavy Slovenskej republiky.

Podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach v znení dodatkových protokolov

Článok 3

Zákaz mučenia

Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Nútenie zdravého človeka používať ochranu úst a nosa, tzv. rúško“ je možné právne považovať za mučenie.

Používanie ochrany úst a nosa považujeme za primerané a potrebné pre zdravotnícky personál a pomocný zdravotnícky personál, pre chorých ľudí s príznakmi na koronavírus pre možné zabránenie rozširovania vírusov.

Ako dobrovoľná je možná primeraná ochrana pred vírusmi pre rizikové skupiny, ako sú onkologickí pacienti, ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabeticky chorí ľudia, ľudia o chorením dýchacích ciest, starší ľudia a iní ľudia, ktorí majú záujem sa takto dobrovoľne chrániť. Podľa príslušnej STN EN 149 +A1 je ochrana pred vírusmi v kvalite FFP3.

Podrobnejšie sa aktuálnej zdravotnej situácii venuje v otvorenom liste JUDr. Peter Weis, ktorý doručil otvorený list predsedovi vlády SR Ing. Eduardovi Hegerovi.

Podľa § 13 zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov:

(1) Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

(2) V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti .

Iniciatíve HOVORME SPOLU, ktorá oslovila podľa medializovaných informácií orgány Rozhlasu a televízie Slovenska do 14.09.2021 nebola doručená písomná informácia k súhlasu na realizáciu série diskusných relácií na pôde RTVS. Iniciatíva je v médiách často znevažovaná.

Diskusia o iniciatíve „HOVORME SPOLU“

          Týmto podaním žiadame o dôsledné prešetrenie vyššie uvedených podozrivých okolností orgánmi činnými v trestnom konaní a vyvodenie záverov v súlade s Trestným poriadkom.

          Vzhľadom na závažnosť pomenovanej protispoločenskej činnosti, žiadame o dôsledné vykonávanie dozoru prokurátora podľa platných právnych predpisov vo všetkých štádiách vyšetrovania.

          Žiadame orgány činné v trestnom konaní a adresátov na vedomie o utajenie podávateľov oznámenia podľa § 62 ods. 2 Trestného poriadku  č. 301/2005. Z.z. v znení neskorších predpisov.

          Týmto vyhlasujeme, že si nie sme vedomí uvedenia akýchkoľvek nepravdivých údajov v tomto podaní a zároveň žiadame o potvrdenie prijatia trestného oznámenia a tiež o to, aby sme boli včas informovaní o prijatých opatrenia a výsledkoch šetrenia vo veci.

Prílohy: 4 x

1. Národný inšpektorát práce Slovenskej republiky – ZDROJ: https://www.ip.gov.sk/ menu Koronavírus INFORMÁCIE, článok:

Zamestnávateľ a očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovného práva – 3 strany

2. Petícia proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19 – 3 strany

3. Otvorený list JUDr. Peter Weis, advokát, Weis & Partners s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava predsedovi vlády Ing. Eduardovi Hegerovi, zo dňa 12.08. 2021

4. Otvorený list vedeniu RTVS občianskej iniciatívy HOVORME SPOLU, zo dňa 25.08.2021

Na vedomie:

1. Vážený pán RNDr. Ján Baránek, splnomocnenec prípravného výboru, občianske združenie, Nádej a Sloboda

a predseda petičného výboru Petície proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19

2. Vážený pán JUDr. Peter Weis, advokát, Weis & Partners s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava

3. Iniciatíva HOVORME SPOLU, Ladislav Matyinko a Juraj Matyinko (skupina Maduar)

4. Vážený pán MUDr. Igor Bukovský, AKV – Ambulancia klinickej výživy s.r.o. , Bosákova 7, 851 04 Bratislava

5. Rodina zosnulého Dr. René Baláka, PhD. Piešťany

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru. Zásady spracúvania osobných údajov