Značka: Články Ústavy Slovenskej republiky

ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY PODĽA ÚSTAVY SR

Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

Celý článok