ZNOVU SPOLU – DESATORO PRE VLÁDU A NOVOROČNÉ DESATORO PRE OBČANOV zo dňa 10.12.2021

Iniciatíva HOVORME SPOLU pripravila novú iniciatívu ZNOVU SPOLU

Pripravili sme VIANOČNÉ DESATORO pre našu p. prezidentku, členov vlády a poslancov národnej rady,
ktorého dodržiavanie považujeme za kľúčové v boji s akoukoľvek pandémiou.

Vďaka nemu máme v rukách efektívny nástroj na upokojenie situácie a opätovné spojenie mimoriadne rozdelenej spoločnosti. Bez jeho dodržiavania zo strany vládnej moci však nie je možné v tomto boji zvíťaziť. Preto budeme ako občania veľmi dôkladne dbať na splnenie každého uvedeného bodu. 

Pre prípad, že by sa naši vládni predstavitelia zachovali nezodpovedne a chceli by toto Desatoro pre vládu porušovať, pripravili sme aj
NOVOROČNÉ DESATORO pre našich zodpovedných občanov,
ktoré oficiálne zverejníme po 10 dňoch (t.j. 20.12.2021 – k nahliadnutiu je však k dispozícii už teraz)
a ktoré v prípade, že bude aj naďalej dochádzať k porušovaniu Desatora pre vládu, vstúpi 1.1.2022 do platnosti.
Pretože v tomto boji nemôžeme poľaviť.

Všetkých zodpovedných občanov, ktorí súhlasia s uvedeným Desatorom pre vládu a Desatorom pre občanov, poprosíme o vyjadrenie súhlasu s touto VEREJNOU VÝZVOU.

1. VYBERTE NAJLEPŠÍCH ODBORNÍKOV
– odborníci, ktorí nás opakovane doviedli k najhorším výsledkom na svete nemajú miesto v poradných štáboch či konzíliách a musia byť vymenení
– výber nových odborníkov musí byť pod verejným dohľadom a so zastúpením širokého spektra odborných názorov z rôznych táborov, aby bolo každé opatrenie podrobené kritickej diskusii
– každý odborník, ktorý bude radiť výkonnej moci pri opatreniach spojených s riešením aktuálnej epidémie, musí podpísať verejnú deklaráciu o bezkonfliknosti
– k zásadným sporným otázkam je nevyhnutné prizvať potrebných oficiálnych znalcov

2. ZAVEĎTE FUNKČNÉ OPATRENIA
– každé opatrenie musí byť v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a pred prijatím musí byť dôkladne odborne zdôvodnené
– každé opatrenie musí mať pre občanov viac plusov ako mínusov
– každé opatrenie musí byť primerané a funkčné s merateľnými výsledkami

3. VRÁŤTE PLURALITU DO RTVS
– verejnoprávna televízia a rozhlas musia opäť plniť svoju zákonnú funkciu
– doterajšie vedenie RTVS, ktoré zlyhalo pri plnení svojich povinností, musí byť odvolané a nahradené novým, a musí tam byť vyvodená zodpovednosť
– to isté platí aj pre kontrolné orgány RTVS
– do vysielania sa musia vrátiť široké diskusie s pluralitným zastúpením názorov, v ktorých dostanú priestor všetci relevantní odborníci
– do momentu, kým sa pripravia prvé diskusie, môže RTVS odvysielať prvé dve série diskusií realizované iniciatívou Hovorme Spolu

4. BUĎTE TRANSPARENTNÍ
– zverejnite zápisnice všetkých zasadnutí a rokovaní od marca 2020, ktoré sa týkali prijímania opatrení – vrátane rokovaní Permanentného krízového štábu, Krízového štábu, Konzília odborníkov, vládnych rokovaní za účasti poradných orgánov (Veda pomáha a pod) – aby sme vedeli kto a na základe čoho sa ich zúčastnil, o čom sa rokovalo, akým spôsobom sa hlasovalo a na základe akých podkladov sa niečo prijalo
– ak tieto zápisnice nie sú k dispozícii, treba vyvodiť zodpovednosť u tých osôb, ktoré tieto rokovania a zasadnutia iniciovali či zvolávali a nezabezpečili vyhotovenie predmetných zápisníc
– zverejnite všetky zmluvy, ktoré súvisia s opatreniami – s dodávateľmi vakcín, testov, liekov a pod – a to v plnom rozsahu
– v prípade, že ich znenie nebude v plnom rozsahu zverejnené, alebo sa po ich zverejnení ukáže, že pre našich občanov sú nevýhodné, je potrebné stiahnutie všetkých produktov predávaných a aplikovaných na základe týchto zmlúv z predaja a obehu na území Slovenskej republiky
– uvedenie každého ďalšieho produktu súvisiaceho s opatreniami proti Covidu musí podliehať verejnej kontrole

5. ZRUŠTE OČKOVACIU KORUPCIU
– ukončite všetky projekty určené na podporu očkovania, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu – reklamné kampane v médiách, poukážky a pod
– náklady na ich financovanie je potrebné presunúť naspäť na firmy, ktoré očkovacie látky predávajú a zároveň je potrebné žiadať od nich refinancovanie všetkého, čo bolo použité z verejných zdrojov v prospech ich produktov
– je potrebné vyvodiť osobnú zodpovednosť u osôb, ktoré rozhodli, aby tieto kampane a projekty na podporu predaja súkromných produktov boli financované zo štátneho rozpočtu

6. INFORMUJTE PRAVDIVO
– o počtoch ľudí, u ktorých bolo ochorenie potvrdené oficiálnymi diagnostickými metódami
– prestaňte o ľuďoch s pozitívnym výsledkom testu hovoriť verejne ako o chorých, infikovaných, nakazených a pod – tieto testy sú nediagnostické, nespoľahlivé a ich pozitívny výsledok nehovorí nič o tom, či je testovaná osoba chorá alebo nie
– o počte hospitalizovaných, počte úmrtí a pod – nie je možné, aby naše štátne orgány manipulovali oficiálnymi štatistikami bez vyvodenia zodpovednosti (viď napr. dosiahnutie vládou určených 3 200 hospitalizácii potrebných na vyhlásenie núdzového stavu tým, že sa počas niekoľkých dní prirátavali len nové hospitalizácie, ale neodrátavali ukončené hospitalizácie)
– o účinnosti či nežiadúcich účinkoch aktuálne používaných vakcín proti Covidu v súlade s Rezolúciou parlamentného zhromaždenia Rady Európy

7. OBNOVTE LIEČBU
– počnúc elementárnou prevenciou (vitamíny, posilňovanie imunity a pod) a elimináciou rizikových faktorov (obezita a pod) a s tým spojenou informačnou kampaňou
– cez ambulantných lekárov s poskytnutím všetkých doteraz známych liečebných protokolov (vrátane FLCCC, či Možností profylaxie a liečby zosumarizovaných a zverejnených prof. Hrubiškom a prof. Jeseňákom) a uvoľnením predaja všetkých s tým súvisiacich liečiv (vrátane Ivermektínu)
– až po liečbu v nemocniciach v súlade s aktuálnymi dostupnými poznatkami a liečebnými protokolmi
– a to pre všetkých bez rozdielu

8. PODPORTE ZDRAVOTNÍCTVO
– namiesto nákupu testov za 26 mil EUR, molupiraviru za 24 mil Eur, či lotérií alebo mediálnych kampaní na vakcíny súkromných firiem v hodnote ďalších desiatok miliónov EUR, presuňte verejné zdroje do zdravotníctva – na zvýšenie platov zdravotníkov a zlepšenie vybavenia ambulancií a nemocníc

9. BUĎTE SOLIDÁRNI
– pri každom lockdowne si pozastavte vyplácanie mzdy a buďte tak solidárni s tými, ktorým ste zastavili ich príjmy – a to až do momentu, kým lockdown neukončíte
– zároveň sa vzdajte svojich príjmov za všetky predchádzajúce lockdowny a použite tie prostriedky na kompenzácie tým najrizikovejším skupinám

10. BUĎTE ZODPOVEDNÍ
– vyvoďte zodpovednosť za všetky pochybenia počas uplynulých 20 mesiacov – pri odborníkoch, pri ministroch zdravotníctva, pri členoch vlády, ale aj úradníkoch, manažmente RTVS a pri členoch kontrolných orgánov, ktorí rozhodli alebo konali v neprospech občanov Slovenskej republiky a občanom tým spôsobili škody na majetku či ujmu na zdraví
– zaveďte účinné (rýchle) zákonné prostriedky právnej nápravy v oblasti pandémie

NOVOROČNÉ DESATORO PRE OBČANOV

1. DRŽME VŠETCI SPOLU
– testovanie nespoľahlivými testami, očkovanie neúčinnými vakcínami, fungovanie podľa neodborných opatrení má dopad na každého z nás
– nemôžeme nič plánovať, nemôžeme podnikať, nemôžeme sa stretávať, ani sa slobodne pohybovať, poškodzuje nám to imunitu, zdravie i psychiku
– preto sa musíme spoločne zomknúť a hľadať riešenia, ktoré nám umožnia návrat k normálnemu fungovaniu
– jediné navrhované riešenie totiž z pohľadu opatrení vôbec nefunguje – na to už máme príklady z viacerých krajín
– napriek tomu sa pripravuje povinné očkovanie, ktoré sa dotkne nás všetkých, vrátane našich starých rodičov, našich detí, či tehotných mamičiek – pričom stále nie sú zodpovedané všetky otázky a nie sú odstránené všetky pochybnosti spojené nielen s ich účinnosťou, ale hlavne bezpečnosťou

2. ZOSTAŇME DOMA
– spravme Občiansky lockdown – nie zo dňa na deň z donútenia na základe nepodložených parametrov a sfalšovaných štatistík, ale slobodne, hrdo a z vlastnej vôle, až do momentu, kým nedôjde k splneniu Desatora pre vládu
– nebojme sa toho, že prídeme o príjem alebo o prácu – prišli o ne mnohí aj na niekoľko mesiacov a zvládli to
– pri pokračovaní doterajších opatrení a vládnych rozhodnutí nám totiž aj tak hrozí strata práce či krach podnikania – či už kvôli ďalším lockdownom, segregácii občanov alebo odmietnutiu testovania či očkovania
– nájdime si čas pre seba, svoju rodinu a dajme priestor zodpovedným riešiť situáciu v súlade s Desatorom

3. MYSLIME POZITÍVNE
– zrušme trvalo odbery a sledovanie tých médií, ktoré na nás nemajú pozitívny vplyv prinášajúc len selektívne informácie plné strachu, dezinformácii a propagandy
– pre zlepšenie duševného zdravia sa prestaňme sústrediť na to byť negatívni a skúsme byť opäť čo najviac pozitívni
– zbavme sa všetkého škodlivého, čo v nás živí strach, beznádej a má dopad na naše vzťahy – môžeme začať stránkami tých médií na sociálnych médiách, ktoré každodenne dezinformujú a sú cielene negatívne (napr. tým, že vedome označujú ľudí s pozitívnym výsledkom testu ako chorých, nakazených či infikovaných)

4. BUĎME ZODPOVEDNÍ
– pripravme si zásoby na zvládnutie Občianskeho lockdownu
– pripravme si hotovosť na zvládnutie Občianskeho lockdownu – ideálne hromadným výberom z bankomatov

5. PODPORME DOMÁCICH PREDAJCOV
– počas Občianskeho lockdownu zrušme nákupy v obchodných reťazcoch a využime domácich predajcov – vrátane tých, ktorí robia len predaj z dvora – v každom meste či regióne ich nájdete vo svojom okolí
– pri domácich nákupoch či lokálnej podpore využívajme striktne hotovostné platby

6. PODPORME LEKÁROV
– začnime sa sami starať o svoje zdravie – zvýšme dávky vitamínov, konzumujme viac ovocia a zeleniny, doprajme si spánok, zlepšime si imunitu otužovaním a aktívnym pohybom
– prehlásme sa od lekárov, ktorí odmietajú liečiť, k tým, ktorí liečia – a hlavne k tým, ktorí liečia bez rozdielu

7. POMÁHAJME SI NAVZÁJOM
– spájajme sa podľa povolaní či iných kritérií do komunít, ktoré si budú navzájom pomáhať
– do momentu, kým náš štát opäť nezačne slúžiť nám, občanom, si pomáhajme sami a podporujme sa v našich aktivitách
– informujme sa medzi sebou – o lekároch, ktorí liečia, o domácich predajcoch, o miestnych remeselníkoch, o nových typoch škôl

8. CHRÁŇME DETI A SENIOROV
– počas Občianskeho lockdownu si nechajme deti doma a trávme chvíle v kruhu rodiny 
– hľadajme nové formy výučby a nové typy škôl, v ktorých nie sú deti vystavené nezdravým opatreniam, sociálnej izolácii či šikane a ak také v okolí nájdeme, podporme ich a prehlásme k nim naše deti
– venujme sa našim starým rodičom a pomôžme im – namiesto izolácie ich zahrňme opaterou, láskou a rešpektom
– nechajme ich nielen dôstojne žiť, ale aj slobodne sa rozhodnúť o svojom zdraví – zaslúžia si to

9. BUĎME SOLIDÁRNI
– s tými, ktorí kvôli opatreniam prišli o prácu alebo podnikanie a sú v prvej existenčnej línii – sú to oni, kto potrebuje najviac pomôcť
– majme na pamäti, že ďalšie opatrenia sa môžu dotknúť aj nás

10. VYVOĎME ZODPOVEDNOSŤ
– u všetkých, ktorí svojím konaním spôsobili akúkoľvek škodu na našom súkromnom majetku alebo akúkoľvek ujmu na našom zdraví
– u všetkých, ktorí konali v rozpore so svojimi kompetenciami
– u všetkých, ktorí spôsobili akúkoľvek škodu aj na našom spoločnom majetku

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

PODPÍŠTE ELEKTRONICKY

PETÍCIU ZNOVU SPOLU TU >>>

Seminář v PSP ČR: Vystoupení poškozeného Ing. Juraje Orsága

Biomedicínský inženýr Juraj Orság ve svém vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny popsal svou zkušenost s trvalým neurologickým poškozením po vakcinaci proti covidu-19. Juraj Orság, jeden z hrdinů dokumentu Tečkované příběhy natočeného v roce 2022 redakcí NF Svědomí národa, býval vrcholovým manažerem.Lékaři mu očkování doporučili, přestože znali jeho anamnézu, která obsahovala jasné kontraindikace. Jeho zhoršený zdravotní stav, který se projevuje častými záchvaty, byl jasně patrný i během samotného vystoupení.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Vážné potíže jsou zpět.“

Hrdina Tečkovaných příběhů Juraj Orság v novém rozhovoru.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Neuvěřitelný příběh:

Mladá sestřička konala v dobré víře a skončila se zničeným zdravím

Námestie Ľudovíta Štúra v Trenčíne, podujatie združenia za slobodu...

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

SME V KONTAKTE 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru. Zásady spracúvania osobných údajov